یک طرح ویژه داریم

اهدا وسایل و کتاب به خیریه ها

مجموعه انبار تکانی در راستای هدف خود اقدام ویژه ای را در نظر دارد . ما با روش های متفاوتی اقدام به حمایت از موسسه ها و مجموعه های خیریه و حمایتی داریم . 

گزارش بسته های اهدایی

کمک های مردمی